معنی کلمه بزرگ نامی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بزرگ نامی . [ ب ُ زُ ] (حامص مرکب ) شهرت . نام آوری : بزرگ نامی جوید همی و نام بزرگ نهاده نیست بکوی و فکنده نیست بدر. فرخی .