معنی کلمه صالح صغدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صالح صغدی . [ ل ِح ِ ص ُ ] (اِخ ) رجوع به صالح بن عمران سغدی ... شود.