معنی کلمه ضنی ً در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضنی ً. [ ض َ نَن ْ ] (ع اِمص ) بیماری . بیماری پوشیده که هرگاه گمان بهی کنند نکس کند. (منتهی الارب ). شدت مرض بحد انحلال جسم .

لاغری . (منتخب اللغات ).

(ص ) بیمار باریک . (مهذب الاسماء). بیمار، (مذکر و مؤنث و جمع در وی یکسانست بدان جهت که در اصل مصدر است ، و اگر نون را کسره دهند مثنی و مجموع آید). (منتهی الارب ).

لاغر. (غیاث ).