معنی کلمه قیار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قیار. [ ق َی ْ یا ] (ع ص ) قیرفروش . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).صاحب القیر. دارای قیر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). سازنده یا فروشنده ٔ قیر. (از معجم البلدان ).