معنی کلمه بزرکاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بزرکاری . [ ب َ ] (حامص مرکب ) بزر کشتن . حاصل عمل آنکه بزر کارد. شغل بزرکار.