معنی کلمه داس زرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داس زرین . [ س ِ زَرْ ری ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از ماه نو است که به عربی هلال گویند. (برهان ). زورق سیمین .