معنی کلمه ابوراکه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوراکه . [ اَ ؟ ] (اِخ ) تابعی است . او از علی و سدی از وی روایت کند.