معنی کلمه سیر دشتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیر دشتی . [ رِ دَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) طبیبان اسقوردیون را گویند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). اسم ثوم بری است و بیونانی سقوردیون گویند. (فهرست مخزن الادویه ).