معنی کلمه قویسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قویسم . [ ق ُ وَ س ِ ] (اِخ ) ابن علی تونسی محقق .از فقیهان تونس است . وی زمانی بتدریس اشتغال داشت وکتابهایی تألیف کرد. مهمترین آنها از این قرارند: 1 - سمط اللاَّلی فی تعریف ما بالشفاء من الرجال ، این کتاب در ده جزء است و در آن سیره ٔ پیغمبر و شرح احوال صحابیان و تابعیان و محدثان و فقیهان و شاعران و جز آنهاست . 2 - اصابة الغرض . 3 - رسالة المواقیت و مآخذها من السنة. تولد وی بسال 1033 هَ . ق . و وفات 1114 هَ . ق . اتفاق افتاد. (الاعلام زرکلی ج 3 ص 799).