معنی کلمه حق الحفاظة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حق الحفاظة. [ ح َق ْ قُل ْ ح ِ ظَ ] (ع اِ مرکب ) جُعل نگهبان و حافظ چیزی .

سود. ربح . فرع . نزول . تنزیل . رجوع به حفاظت شود.