معنی کلمه سیدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیدی . [ س َی ْ ی ِ ] (اِخ ) احمد شیرازی رجوع به احمد خواجه سیدی ... شود.