معنی کلمه قوی بازو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوی بازو. [ ق َ ] (ص مرکب ) آنکه دارای بازویی قوی و نیرومند است . پهلوان .