معنی کلمه ضنو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضنو. [ ض َن ْوْ / ض ِن ْوْ ] (ع اِ) فرزند. (منتهی الارب ) (مهذب الاسماء).