معنی کلمه ثمیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمیل . [ ث َ ] (ع اِ) شیر ترش .

آب دست دان .

ج تمیلة. رجوع به تمیلة شود.