معنی کلمه بزچرانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بزچرانی . [ ب ُ چ َ ] (حامص مرکب ) عمل بزچران . شغل کسی که بز میچراند.