معنی کلمه قونسل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قونسل . [ قُن ْ س ُ ] (معرب ، اِ) قونسول . قنصل . معرب کنسول . رجوع به کنسول شود.