معنی کلمه یخنی جوش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یخنی جوش . [ ی َ ] (نف مرکب ) جوشیده چون یخنی : گله ٔ گوسفند سم تا گوش گشته در آفتاب یخنی جوش . نظامی . و رجوع به یخنی شود.