معنی کلمه ثمیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمیر. [ ث ُ م َ ] (اِخ ) محدث است و او جد محمدبن عبدالرحیم است .