معنی کلمه ثمیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمیر. [ث َ ] (ع اِ) شیری که مسکه ٔ آن ظاهر نشده یا شیری که مسکه ٔ آن ظاهر گردیده باشد.

مسکه که ظاهر شود بر ماست پیش از جمع شدن .

شب ماهتاب . (دهار).

میوه دار. (غیاث اللغة).