معنی کلمه سازیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سازیان . (اِخ ) دهی است از دهستان خرم رود بخش مرکزی شهرستان تویسرکان ، واقع در 38هزارگزی باختر شهر تویسرکان ، و 7هزارگزی شمال راه شوسه ٔ تویسرکان به کرمانشاه . کوهستانی و سردسیر، و آب آن از چشمه ، و محصول آن غلات دیمی ، صیفی ، کتیرا و لبنیات است ، 180 تن سکنه دارد که به زراعت و گله داری اشتغال دارند. از صنایع دستی محلی قالی بافی در آن معمول است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 5).