معنی کلمه تقنینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تقنینی . [ ت َ ] (ص نسبی ) منسوب به تقنین . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به تقنین شود.