معنی کلمه طبرس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبرس . [ طَ رَ / طَ رِ ] (ع ص ) نیک دروغگوی .(منتهی الارب ) (آنندراج ). دروغگو. (منتخب اللغات ).