معنی کلمه ابوداود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوداود. [ اَ وو ] (اِخ ) سلیمان بن عقبه . رجوع به سلیمان ... شود.