معنی کلمه ثمود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمود. (اِخ ) ابن الندیم گوید ثمود نام کتابی است در کیمیا و صنعت و مؤلف آن حکما بوده اند .