معنی کلمه ذملقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذملقی . [ ذَ م َ ل ْ ل َ قی ی ] (ع ص ) مرد فصیح زبان .