معنی کلمه ثمنیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثمنیة. [ ث ُ نی ی َ ] (ع اِ) هشت یک .