معنی کلمه ده نو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ )دهی است از بخش شهداد شهرستان کرمان . واقع در 11هزارگزی شمال خاوری شهداد. سکنه ٔ آن 100 تن . آب آن از قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).