معنی کلمه حفشاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حفشاء. [ ح َ ] (ع ص ) تأنیث احفش .

ناقة حفشاء؛ ماده شتر پیش کوهان ریش شده ازاسفل تا به اعلی با سلامت بن کوهان . (منتهی الارب ).