معنی کلمه برینس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
برینس . [ ب ِ ن ُ ] (معرب ، اِ) ثوبر. زلفنج . شوبر.حرکة، و آن نوعی بلوط است و بزبان عامیانه ٔ اندلس بِهِش نامند. (یادداشت دهخدا). و رجوع به بلوط شود.