معنی کلمه سازه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سازه . [ زَ/ زِ ] (اِ) در کتابهای جدید ریاضی بجای عامل معمول شده است . (فرهنگستان ).