معنی کلمه قوقه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوقه . [ قو ق َ / ق ِ ] (اِ) به فتح قاف دوم به معنی قوقو است که تکمه ٔ کلاه و پیراهن و امثال آن باشد. (برهان ) (آنندراج ) : چتر زرین چرخ یعنی مهر افسر و قوقه ٔ کلاه تو باد. ؟ (از آنندراج ). رجوع به قوقو شود.