معنی کلمه بریقلیمنون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بریقلیمنون . [ ب ِ ] (معرب ، اِ) پیچ امین الدوله ، که گیاهی است .(فرهنگ فارسی معین ). رجوع به پیچ امین الدوله شود.