معنی کلمه قوقحان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوقحان . [ق َوْ ] (ع اِ) گل همیشه بهار. (فرهنگ فارسی معین ).