معنی کلمه ذمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذمر. [ ذِ م ِرر ] (ع ص ) دلیر.