معنی کلمه سیالة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیالة. [ س َ ل َ ] (ع اِ) گیاهی است با خار سپید دراز که چون خار آنرا برکنند شیر مانندی بیرون آید، یا درخت سمردراز. ج ، سیال . (آنندراج ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (فهرست مخزن الادویه ). اسم هندی شقاقل است .