معنی کلمه جامع گنجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جامع گنجه . [ م ِ ع ِ گ َ ج َ ] (اِخ ) مسجدی است در گنجه که شاه عباس اول در سال 1015 هَ .ق . یعنی همان تاریخی که گنجه را فتح کرد، در آنجا بنا نهاده است . معمار این مسجد شیخ بهائی بوده که تفصیل آن را در سنگی مرتسم کرده بود و بعداً قشون قراباغیها مسجد و منبر را خراب کردند تا در زمان آقامحمدشاه قاجار، جوادخان اوغلی قاجار مسجد و منبر را مرمت کرد. در دو طرف سردر مسجد دو گلدسته بلند شبیه به منار ساخته شده است . (از مرآت البلدان ج 4 ص 119).