معنی کلمه ننگ و ناموس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ننگ و ناموس . [ ن َ گ ُ ] (ترکیب عطفی ، اِ مرکب ) ننگ و نام . آبرو. حرمت : کی گمان داشتم که آخر کار ننگ و ناموس را نهی به کنار. ضیاء اصفهانی .