معنی کلمه خنده گریستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خنده گریستن . [ خ َدَ / دِ گ ِ ت َ ] (مص مرکب ) کنایه از گریه ٔ شادی کردن و طرب نمودن است . (انجمن آرای ناصری ) : خنده گریند عارفان از تو گریه خندند واقفان از تو. حکیم سنائی (از انجمن آرای ناصری ). - گریه خندیدن ؛ کنایه از خنده ای است که از روی حسرت و ضجرت آید. (انجمن آرای ناصری ).