معنی کلمه ذمت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذمت . [ ذَ ] (ع مص ) دیگرگون و متغیر و لاغر گردیدن . دیگرگون و متغیر شدن . لاغر گردیدن .