معنی کلمه جامع کرمانشاهان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جامع کرمانشاهان . [ م ِ ع ِ ک ِ ] (اِخ ) مؤلف مرآت البلدان آرد: دو مسجد در کرمانشاهان هست که در شمار جوامع است :یکی مسجدی که حاجی علیخان پدر محمدخان امیر نظام 121 سال پیش بنا کرده و بزرگترین مساجد این شهر و به جامع معروف است . دیگری مسجدی که عمادالدوله در یازده سال پیش بنا کرده است . (از مرآت البلدان ج 4 ص 118).