معنی کلمه خنده ٔ آفتاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خنده ٔ آفتاب . [ خ َ دَ / دِ ی ِ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از طلوع خورشید : خنده ٔ آفتاب صبح آرای . حسین ثنائی (از آنندراج ).