معنی کلمه ده شمس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ده شمس . [ دِه ْ ش َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش اشنویه شهرستان ارومیه . واقع در 13هزارگزی اشنویه . آب آن از قادرچای تأمین می شود. سکنه ٔ آن 470 تن . راه آن اتومبیل رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).