معنی کلمه ابوحمزه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوحمزه . [ اَ ح َ زَ ] (اِخ ) انصاری بن نصره . وی بکنیت ابن مالک نیز خوانده میشد و صحابی است و به سال 91 هَ . ق . پس از دیگر صحابه در صدوسه سالگی به بصره درگذشت .