معنی کلمه پالشگاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پالشگاه . [ ل ِ ] (اِ مرکب ) جای تصفیه . تصفیه خانه .