معنی کلمه راغبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راغبة. [ غ ِ ب َ ] (ع ص ) تأنیث راغب . رجوع به راغب شود.

زن طمعکار. (از تاج العروس ).