معنی کلمه سوهانگیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سوهانگیر. (نف مرکب ) کنایه از نرم و ملائم . (غیاث ) (آنندراج ) : در دل سوهانگرم آه مرا تأثیر نیست چون دل پولاد او یک ذره سوهان گیر نیست . سیفی بخاری (از آنندراج ).