معنی کلمه لاله رخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاله رخان . [ ل َ / ل ِ رُ ] (ص مرکب ) صفت نیکوان . صاحب گونه های سرخ و لاله مانند. خوبروی : دایم دل تو شاد به دیدار نگاری شیرین سخنی نوش لبی لاله رخانی . فرخی . سوسن سیمین شده ست و سوزن زرین لاله رخانم ، ترا میان و مرا تن . فرخی . هم بت زنجیرجعدی هم بت زنجیرزلف هم بت لاله جبینی هم بت لاله رخان . منوچهری . نگار لاله رخانی و ماه مشکین زلف بلای لعبت چینی و حور سیم بری . سوزنی .