معنی کلمه ناآمرزیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناآمرزیده .[ م ُ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) غیرمرحوم . نامرحوم . نیامرزیده .

در تداول عوام ، ملعون . لعنتی .