معنی کلمه پالسترینا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پالسترینا. [ ل ِ ] (اِخ ) ژی وان نی پیِرلویژی ... قول ساز و مجدّد موسیقی دینی ملقب به «پادشاه موسیقی » مولد در 1526م .930/ هَ . ق . و وفات در 1594م .1002/ هَ . ق .