معنی کلمه نمله ٔ جاورسیه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نمله ٔ جاورسیه .[ ن َ ل َ / ل ِ ی ِ وَ سی ی َ / ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) بثوری باشد شبیه به گاورس و اصل آن سرخ و سر آن سفید است . (از غیاث اللغات ). رجوع به نَمْلة شود.